Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:
Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische
Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd
worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering
van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail –
dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of
gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht heeft;
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Winkelreus Computers B.V.
Handelend onder de naam/namen:
– Winkelreus Computers B.V.

Hoofdstraat 4
5481 AG Schijndel
Nederland

Tel: 073-5494450
E-mail: info@winkelreus.nl
KVK nummer: 673 13 167
ABN AMRO bank: NL40 ABNA 0553 0364 16

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en